Zasady Zapisów na porady i wizyty, z uwzględnieniem świadczeń udzielanych w warunkach domowych

Zasady Zapisów

1.      Na wizytę do lekarza zapisy są prowadzone w godzinach pracy rejestracji

2.      Zapisy odbywają się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie

3.      Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom w terminach z nimi uzgodnionymi

4.      Pacjenci zapisywani są w kolejności zgłoszeń, jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, termin jego realizacji jest uzgadniany z pacjentem w rejestracji następnie pacjent umieszczony jest na liście oczekujących

5.      Pacjent jest obowiązany dostarczyć skierowanie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zapisu – pod rygorem skreślenia z listy.

6.      W przypadku rezygnacji pacjenta z oczekiwania – oryginał skierowania zwraca się pacjentowi.

7.      W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwią realizację świadczenia w terminie ustalonym, pacjent jest informowany o zmianie terminu – w każdy dostępny sposób.

8.      W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia, a także porodu przyjęcie następuje niezwłocznie.

9.      W uzasadnionych klinicznie przypadkach Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ Zgorzelec zapewnia udzielenie porad specjalistycznych w domu pacjenta. Termin uzgadnia się z lekarzem.

10.  Świadczenia w poradniach specjalistycznych zakontraktowanych przez NFZ w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) udzielane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowanie nie jest wymagane do: ginekologa i położnika, dentysty, wenerologa, onkologa,  psychiatry.

Skierowania do specjalisty nie muszą okazywać:

  • osoby chore na gruźlicę;
  • osoby zakażone wirusem HIV;
  • inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci
  • cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
  • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego;
  • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa.

Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.