Lista Oczekujących

Informacja o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na świadczenie

Na listę oczekujących wpisywani są pacjenci oczekujący na udzielenie świadczenia jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia.

Wpisu na listę oczekujących dokonuje się w chwili zgłoszenia w dniach i godzinach pracy poradni/oddziału.

Pacjent jest obowiązany dostarczyć skierowanie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zapisu do kolejki oczekujących – pod rygorem skreślenia z listy.


W przypadku rezygnacji pacjenta z oczekiwania – oryginał skierowania zwraca się pacjentowi.

Na liście oczekujących odnotowuje się, między innymi, następujące informacje:

 • numer na liście oczekujących;
 • datę i godzinę wpisu;
 • imię i nazwisko pacjenta;
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta;
 • adres pacjenta;
 • numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji z pacjentem lub jego opiekunem;
 • rozpoznanie lub powód przyjęcia;
 • planowany termin udzielenia świadczenia;
 • imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu wraz z jej podpisem.

Kategorie Medyczne Pacjentów

 

 1. Przypadek pilny– jeśli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia.
 2. Przypadek stabilny– to pacjent, który nie znajduje się w stanie wymagającym nagłej interwencji medycznej i nie został zaliczony do przypadków pilnych.

Umieszczenie na liście oczekujących odbywa się zgodnie z określoną kategorią medyczną
i według kolejności zgłoszeń. Planowany termin udzielenia świadczenia oznaczony jest poprzez wskazanie daty: dzień, miesiąc i rok planowania. Pacjent otrzymuje pisemną informację o wyznaczonym terminie wykonania świadczenia.

W przypadku zmiany stanu zdrowia, wskazującej na potrzebę udzielenia świadczenia w terminie wcześniejszym, niż pierwotnie ustalony, pacjent informuje poradnię/oddział, odpowiednio koryguje termin udzielenia świadczenia i niezwłocznie informuje pacjenta
o nowym terminie. Podstawą przesunięcia na liście może być spowodowane tylko względami medycznymi.

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, poradnia/oddział poinformuje o tym fakcie pacjenta podając nowy termin. Dotyczy to również przesunięcia terminu na okres wcześniejszy. Jeżeli pacjent odwoła przyjęcie do poradni/oddziału, ponieważ w wyznaczonym terminie nie może się stawić z powodów osobistych /np. urlop, pobyt w sanatorium/ lub medycznych / np. konieczność wykonania innych procedur, szczepień lub choroby poradnia/oddział dokona zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia.

W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania, świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

Pacjent ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia poradni/oddziału w przypadku rezygnacji z zaplanowanego świadczenia. W przypadku kiedy pacjent nie stawi się
w wyznaczonym terminie bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy oczekujących na to świadczenie.

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:

 • pacjenci w stanie nagłym,
 • osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci (także osoby represjonowane),
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.